This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1055
CHARLIE HOFMEYR HOËRSKOOL
PRINCIPAL P3
3 5 6 
CHARLIE HOFMEYR (DUAL MEDIUM AFRIKAANS AND ENGLISH) HAS HAPPY / CONTENTED LEARNERS AND EDUCATORS WHO FUNCTION WITHIN A LEARNING ENVIRONMENT WHERE AN ETHICAL AND MORAL LIFESTYLE IS CONSIDERED IMPORTANT. CRITERIA: KNOWLEDGE: A THOROUGH KNOWLEDGE OF THE EDUCATION ACT, PAM, STATE GAZETTE 39827 OF 18 MARCH 2016; LABOUR LAWS; TEACHING AND SCHOOL POLICIES; FINANCES; SCHOOL SYSTEMS (I.E. IQMS, SIP, HSE, SBST AND ALL OTHERS); RURAL / COUNTRY LIFESTYLES AND CHALLENGES. PROVEN LEADERSHIP: LEADERSHIP POSITIONS SUCH AS DEPUTY HEADMASTER OR HEADMASTER OF A SOUTH AFRICAN SCHOOL WILL COUNT HEAVILY IN CANDIDATES¿ FAVOUR. LEADERSHIP ROLES IN ACADEMIC CIRCLES, CO-CURRICULAR ACTIVITIES AND THE COMMUNITY ARE ADVISABLE. SKILLS TO LEAD A DIFFERENTIAL TEAM; A POSITIVE WORK ETHIC; LEADERSHIP BY EXAMPLE. PROVEN MANAGEMENT SKILLS: STRONG GENERAL MANAGEMENT SKILLS ARE OF UTMOST IMPORTANCE; EXPERIENCE IN MANAGING EDUCATORS, LEARNERS (BEHAVIOUR AND DISCIPLINE), GROUNDS- AND BOARDING HOUSE STAFF, DIVERSITY, PAST PUPILS, SUPPORT GROUPS AND PARENTS; PROGRESSIVE DISCIPLINARY MANAGEMENT; HANDLING OF CONFLICT; VISION; IMAGE BUILDING; EFFECTIVE COMMUNICATION; GOAL SETTING, ¿TROUBLE SHOOTING¿ AND LEADERSHIP DEVELOPMENT. PROVEN ACADEMIC MANAGEMENT SKILLS: LEADERSHIP POSITIONS IN A SUBJECT FIELD; KNOWLEDGE OF SUBJECT POLICIES AND INTERVENTION POLICIES; MANAGEMENT OF EXAMS, EXAM RESULTS AND SETTING UP OF TIME TABLES. PROVEN FINANCIAL MANAGEMENT: KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND SKILLS NEEDED TO COMPREHEND AND MANAGE BUDGETS; ARTICLE 21 SCHOOL POLICIES; ASSET MANAGEMENT; SOURCING AND MANAGING OF SPONSORSHIPS; FUNDRAISING. ADMINISTRATIVE SKILLS: CREATION AND MAINTENANCE OF SYSTEMS; MANAGEMENT AND CONTROL; ACCURACY; AN EYE FOR DETAIL; ORDER; PLANNING; TIME MANAGEMENT; SETTING AND MANAGEMENT OF POLICIES. FUNCTIONAL COMPUTER SKILLS: BASIC PROGRAMMES; COMMUNICATION; ACCOUNTING SYSTEMS; E-LEARNING. PERSONAL CHARACTER PROFILE: INTEGRITY ; ENERGETIC ; INITIATIVE; GOAL ORIENTATED; A FATHER FIGURE; ¿OPEN MINDED¿; BALANCED; GOOD PEOPLE SKILLS; RENEWED OUTLOOK; INNOVATIVE; GOOD LISTENER; ETHICAL LEADERSHIP; INSIGHT AND WISDOM; GOOD MENTOR; BE PASSIONATE ABOUT LIFE AND EDUCATION; POSITIVE SELF DISCIPLINE; EFFECTIVE COMMUNICATOR; TEAM PLAYER; HAVE A SENSE OF HUMOUR; BE VALUE DRIVEN BY A STRONG MORAL COMPASS; HAVE AN INTEREST IN, INVOLVEMENT IN AND SUPPORT CO-CURRICULAR ACTIVITIES; CANDIDATES SHOULD SHOW AN INTEREST IN AND SUPPORT THE COMMUNITY AND BUSINESS ENVIRONMENT. HAVE REGARD FOR ESTABLISHED, ACCOUNTABLE TRADITIONS AND INTERESTS. FIRM YET COMPASSIONATE LEADERSHIP. OTHER ASPECTS THAT WOULD COUNT IN YOUR FAVOUR: KNOWLEDGE AND MANAGEMENT OF ON-LINE EDUCATION; EXPERIENCE IN MANAGING BOARDING HOUSES; PROVEN INVOLVEMENT (AND FURTHER WILLINGNESS) AT SCHOOL AND EXTRA MURAL PROGRAMMES (ALSO AFTER HOURS, SATURDAYS AND DURING SCHOOL HOLIDAYS); PUBLIC DRIVER¿S PERMIT (PDP) NB: CANDIDATES MAY BE EXPECTED TO UNDERGO PSYCHOMETRIC OR/AND OTHER TESTS. CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO READ THE INTRODUCTION OF THE VACANCY LIST THOROUGHLY.
CHARLIE HOFMEYR IS ¿N SUKSESVOLLE DUBBELMEDIUM (AFRIKAANS EN ENGELS) SKOOL OP CERES MET ¿N PLATTELANDSE ATMOSFEER. ONS GELUKKIGE LEERDERS EN OPVOEDERS FUNKSIONEER BINNE ¿N ONDERRIG-OMGEWING WAAR ¿N ETIESE, MORELE LEEFWYSE AS BELANGRIK GEAG WORD. ONS NOOI KANDIDATE WAT GEMAKLIK IN SODANIGE OPVOEDINGSRUIMTE KAN EN WIL FUNKSIONEER EN OOR DIE NODIGE KWALIFIKASIES EN VAARDIGHEDE BESKIK OM VIR HIERDIE POS AANSOEK TE DOEN. HO¿RSKOOL CHARLIE HOFMEYR SE BELANGEGROEPE STEL DIE VOLGENDE KRITERIA AS BASIS VIR DIE BENOEMING VAN ¿N KANDIDAAT AS SKOOLHOOF. ONDERGENOEMDE KRITERIA SAL DUS IN DIE KANDIDATE SE GUNS TEL. KENNIS: GRONDIGE KENNIS VAN DIE SKOLEWET, PAM, STAATSKOERANT 39827 VAN 18 MAART 2016; ARBEIDSWETGEWING; ONDERWYS- EN SKOOLBELEIDE; FINANSIES; SKOOLSTELSELS (BV GGBS, SVP, HSE,SGOS EN ALLE ANDER); PLATTELANDSE LEEFWYSES EN UITDAGINGS. BEWESE LEIERSKAP: LEIERSPOSISIES AS ADJUNKHOOF OF SKOOLHOOF IN ¿N SUID-AFRIKAANSE SKOOL SAL STERK IN U GUNS TEL. LEIERSKAPSROLLE IN AKADEMIE, KOKURRIKUL¿RE AKTIWITEITE EN GEMEENSKAP. VAARDIGHEID OM ¿N GEDIFFERENSI¿LE SPAN TE LEI. POSITIEWE WERKETIEK. LEIERSKAP DEUR VOORBEELD. BEWESE BESTUURSVAARDIGHEDE: STERK ALGEMENE BESTUURSVAARDIGHEDE IS VAN WESENLIKE BELANG; ERVARING VAN PERSONEEL-, GEDRAGS- (LEERDERDISSIPLINE), KOSHUIS-, TERREIN-, DIVERSITEIT-, OUDSTUDENTE-, ONDERSTEUNINGSGROEPE- EN OUERBESTUUR; PROGRESSIEWE DISSIPLIN¿REBESTUUR; KONFLIKHANTERING; VISIE; BEELDBOU; EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE; DOELWITSTELLING, ¿TROUBLE SHOOTING¿ EN LEIERSKAPONTWIKKELING. BEWESE AKADEMIESE BESTUURSVAARDIGHEDE: LEIERSROLLE IN VAKGEBIED, VAK- EN INTERVENSIEBELEID, BESTUUR VAN EKSAMENS EN UITSLAE, OPSTEL VAN ROOSTERS. BEWESE FINANSI¿LE BESTUUR: KENNIS, BEGRIP EN VAARDIGHEID OM BEGROTINGS TE VERSTAAN EN TE BESTUUR; ARTIKEL 21 SKOLE; BATEBESTUUR, VERKRYGING EN BESTUUR VAN BORGSKAPPE; FONDSINSAMELING. ADMINISTRATIEWE VAARDIGHEDE: SKEP EN INSTANDHOUDING VAN STELSELS; BEHEER EN KONTROLE; AKKURAAT; OOG VIR DETAIL; ORDE; BEPLANNING; TYDBESTUUR; OPSTEL EN BESTUUR VAN BELEIDE. FUNKSIONELE REKENAARVAARDIGHEDE: BASIESE PROGRAMME; KOMMUNIKASIE; REKENKUNDIGE SISTEME; E-LEER. PERSOONLIKHEIDPROFIEL: INTEGRITEIT; ENERGIEK; INISIATIEF; DOELGERIG; VADERFIGUUR; ¿OPEN MINDED¿; GEBALANSEERD; GOEIE MENSEVERHOUDINGE; VERNUWEND, INNOVEREND; GOEIE LUISTERAAR; ETIESE LEIERSKAP; INSIG EN WYSHEID; GOEIE MENTOR; PASSIEVOL OOR LEWE EN ONDERWYS; POSITIEWE SELFDISSIPLINE; EFFEKTIEWE KOMMUNIKEERDER; SPANSPELER; HUMOR; WAARDEGEDREWE VOLGENS STERK MORELE KOMPAS; KOKURRIKUL¿RE BELANGSTELLING, BETROKKENHEID EN ONDERSTEUNING; REGVERDIG EN TOEGANKLIK. BELANGSTELLING EN ONDERSTEUNING IN DIE GEMEENSKAP EN SAKEOMGEWING. AGTING VIR VERANTWOORDBARE GEVESTIGDE BELANGE EN TRADISIES. FERM MAAR DEERNISVOLLE LEIER. ANDER ASPEKTE WAT IN U GUNS SAL TEL: KENNIS EN BESTUUR VAN AANLYN-ONDERRIG; ONDERVINDING VAN KOSHUISBESTUUR; BEWESE BETROKKENHEID (EN VERDERE BEREIDWILLIGHEID) BY SKOOL- EN BUITEMUURSE PROGRAMME (OOK NA-URE, SATERDAE EN SKOOLVAKANSIES); OPENBARE VERVOERLISENSIE (PDP) LW: DAAR MAG VAN KANDIDATE VERWAG WORD OM PSIGOMETRIESE- EN/OF ANDER TOETSE AF TE L¿. KANDIDATE WORD AANBEVEEL OM DIE VAKATURELYS SE VOORWOORD DEEGLIK TE LEES.
2021-09-30