This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1418
SWELLENDAM SEKONDÊR
DEPARTMENTAL HEAD
1 3 5 6 
AANSOEKERS MOET PRAKTIESE VOORBEELDE INSLUIT HOE AAN DIE KRITERIA VOLDOEN IS EN HOE DIT ALREEDS TOEGEPAS IS IN DIE KANDIDAAT SE HUIDIGE ROL OF HOE DIE KANDIDAAT DIT SAL TOEPAS. CURRICULUM VITAE OF DIE AANLYN-AANSOEK MOET DIE KANDIDAAT SE KENNIS, VAARDIGHEID EN BEVOEGDHEDE TEN OPSIGTE VAN ONDERSTAANDE KRITERIA IN KRONOLOGIESE VOLGORDE DUIDELIK OMSKRYF EN MET PRAKTIESE VOORBEELDE AANDUI. KANDIDAAT SE STRATEGIESE LEIERSKAPVAARDIGHEDE MOET AANGEDUI WORD. KURRIKULUM EN ASSESSERINGSBESTUURSVAARDIGHEDE IN DIE BESTUUR VAN E-LEER, REKENAAR EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE VAARDIGHEDE OM HOE AKADEMIESE STANDAARDE TE BEHAAL. KENNIS EN BESTUUR VAN DIE KURRIKULUM, MONITERING, MODERERING EN ASSESSERING. INTERAKSIE MET ANDER ROLSPELERS EN GEMEENSKAPSKAKELING. GOEIE MENSE-VERHOUDINGS TE ONTWIKKEL MET OPVOEDERS, OUERS, LEERDERS EN ANDER BELANGE GROEPE. KANDIDAAT MOET ¿N GOEIE SPANSPELER WEES EN WAT KOLLEGAS POSITIEF KAN MOTIVEER EN INSPIREER. DEEGLIKE KENNIS VAN SKOOLADMINISTRASIE INSLUITENDE: BATEBESTUUR, AANKOPE EN ADMINISTRASIE VAN HANDBOEKE EN SKRYFBOEKE, SKOOLVEILIGHEID, BESTUUR VAN BEGROTINGS. KENNIS EN BEWESE ONDERVINDING VAN ROOSTERBEPLANNING MET IN BEGRIP VAN SKOOL-, TOESIG-, EKSAMEN-, HEKDIENS-, GODSDIENS-, SAAL-, FUNKSIES-, OF ENIGE ANDER SKOOLVERWANTE ROOSTERS. MOET BEREID WEES OM MET GROOT GETAL LEERDERS IN ¿N KLASSITUASIE/KLASKONTEKS TE WERK. KANDIDAAT MOET VERTROUD WEES MET DIE NUUTSTE ONDERWYSWETGEWING EN BELEIDE (VERAL OOK MET DIE KOVID-19 REGULASIES). ¿N KANDIDAAT WIE AS VAK-/FASE-/DEPARTEMENTSHOOF WAARGENEEM HET, SAL OOK IN U GUNS TEL. BESTUUR VAN BUITE-KURRIKULARE AKTIWITEITE. ASOOK VESTIGING EN DEELNAME AAN DIE AKTIWITEITE. ERVARING EN GEWILLIG WEES OM VAKKE IN GRADE 8 TOT 12 TE ONDERRIG HANDELSVAKKE EN/OF GESKIEDENIS, GEOGRAFIE, WISKUNDE, LEWENSORI¿NTERING, AFRIKAANS. KANDIDAAT MOET ONDER DRUK KAN WERK EN MOET AANDUI OF KANDIDAAT OOK BEREID WEES OM VAN AMPTELIKE SKOOLURE, OOR NAWEKE EN VAKANSIE WERK TE VERRIG, SONDER ADDISIONELE VERGOEDING. KANDIDAAT MAG GEVRA OM ¿N PSIGOMETRIESE TOETS AF TE L¿ EN / OF ANDER TOETSE WAT GEBRUIK MAG WORD VIR VERDERE ASSESSERING EN AANVAAR DAT BENOEMDE REFERENTE GEKONTAK MAG WORD. KANDIDAAT MOET INSTAAT WEES OM OUERVERGADERING TE RE¿L DEUR KENNISGEWINGS EN AGENDA PUNTE VROEGTYDIG AAN KANTOOR EN OUERS TE VOORSIEN, VERGADERING TE LEI EN VERSLAG SAAM TE STEL VIR LIASSERING. KOMMUNIKASIE INSLUITEND DIE SKRYF VAN VERSLAE; FASILITERING EN AANBIEDING, INTERPERSOONLIK VERHOUDING KANDIDAAT MOET BEWYSE KAN VOORSIEN OF MELDING KAN MAAK VAN SUKSESVERHALE TEN OPSIGTE VAN LEERDERDISSIPLINE. MOET BESKIK OOR DIE VERMO¿ OM DISSIPLIN¿RE STELSELS TE IMPLEMENTEER EN TE BESTUUR. BEWESE ERVARING IN ¿N MULTIKULTURELE OMGEWING SAL IN U GUNS TEL. DIE PLIGTE SOOS UITEENGESIT IN DIE PAM-DOKUMENT SAL IN DIE POSOMSKRYWING VAN U VERWAG WORD OM TE DOEN. DUI AAN TOT WATTER MATE U ALREEDS AAN HIERDIE PLIGTE BLOOTGESTEL IS. KANDIDATE MOET MELDING MAAK VAN ENIGE PERSONEELONTWIKKELING OF MENTORSKAPPROGRAMME WAT DIE AFGELOPE VYF JAAR BYGEWOON IS. SUKSESVOLLE KANDIDAAT VORM DEEL VAN DIE SENIOR BESTUURSPAN. DIE GEKORTLYSTE KANDIDATE MAG GEVRA WORD OM ¿N VAARDIGHEIDSTOETS, WAT ¿N GEVALLESTUDIE INSLUIT, DEUR MIDDEL VAN ¿N KRAGPUNT-AANBIEDING (POWERPOINT PRESENTATION) AAN DIE ONDERHOUDSPANEEL VOOR TE L¿.
2021-09-30