This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1084
DENNEPRAG PRIMÊRE SKOOL
PRINCIPAL P1
1 5 6 
SKOOLHOOF MULTIGRAAD SKOOL GRAAD 1-7. ERVARING OP DIE VLAK VAN SKOOLHOOF VAN ¿N MULTIGRAAD SKOOL N STERK AANBEVELING; ONDERVINDING VAN MULTIGRAAD ONDERRIG IN ALLE FASES ¿N STERK AANBEVELING; BEWESE ERVARING VAN MULTIGRAAD SKOOLBESTUUR ¿N STERK AANBEVELING; BEWESE KENNIS VAN KABV, ERVARING EN ONDERRIG VAN GRONDSLAG-INTERMEDIȆRE ¿EN SENIORFASE; KENNIS TEN OPSIGTE VAN INTERVENSIE STATEGIE VIR HUISTAAL EN VAARDIGHEDE; BEWESE ERVARING VAN DIE WKOD REKENAARSTELSELS. BV. SOBIS, PERMIS, PMPS ENS; BEWESE ERVARING IN DIE BESTUUR VAN GGBS; KENNIS EN ERVARING VAN CPTD; KENNIS EN ERVARING VAN FINANSI¿LE, BEGROTINGS-EN BATEBESTUUR , KENNIS, ONDERVINDING EN TOEPASSING VAN ONDERWYSWETTE EN ONDERWYSBELEIDE; MOET BESKIK OOR DIE NIE- ONDERHANDELBARE EIENSKAPPE VAN INTERGRITEIT EERLIKHEID, LOJALITEIT, RESPEK EN KONSEKWENTHEID; ONDERVINDING VAN PROJEKBESTUUR; KENNIS IN VERBAND MET WAAARDEGEDREWE DISSIPLINERE STELSEL; REKENAARVAARDIGHEID ¿N STERK AANBEVELING; EIE VERVOER NOODSAAKLIK; BEREID WEES OM SKOOLVERPLIGTINGE BUITE SKOOLURE NA TE KOM; KENNIS VAN FONDSINSAMELINGS ¿N AANBEVELING; MELD GEMEENSKAPSBETROKKENHEID; APPLIKANTE SE CURRICULUM VITAE MOET VOLGENS BOGENOEMDE KRITERIA SAAMGESTEL WORD EN MOET OMSKRYF WORD MET BEWYSE.
2021-09-30