This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1307
TYGERBERG KUNSSENTRUM
DEPARTMENTAL HEAD
3  
ADMINISTRATIVE DUTIES. FET: DESIGN / VISUAL ARTS: GRADE 10-12, THEORY AND PRACTICAL; LIST PRACTICAL COMPONENTS THAT YOU CAN OFFER; EXPERIENCE IN GET (GR R - 9) A STRONG RECOMMENDATION; A PORTFOLIO OF LEARNERS WORK AND OWN WORK; MUST BE WILLING TO PARTICIPATE IN DEVELOPMENT PROGRAMMES; MUST BE COMPUTER LITERATE.
ADMINISTRATIEWE VERPLIGTINGE; FET: ONTWERP / VISUELE KUNSTE: GRAAD 10-12, TEORIE EN PRAKTIES; NOEM PRAKTIESE KOMPONENTE WAT JY KAN AANBIED; ONDERVINDING IN GET (GR R - 9) ¿N STERK AANBEVELING; ¿N PORTEFEULJE VAN LEERDERWERK EN EIE WERK; MOET BEREID WEES OM BY ONTWIKKELINGSPROGRAMME BETROKKE TE WEES; MOET REKENAAR VAARDIG WEES.
2021-09-30