This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1410
VRT PITT PRIMARY SCHOOL
DEPUTY PRINCIPAL
1 3 5 6 
U CV MOET U KENNIS, VAARDIGHEDE EN BEVOEGDHEDE T.O.V DIE ONDERSTAANDE KRITERIA IN CHRONOLOGIESE VOLGORDE DUIDELIK OMSKRYF. BESKRYF DEUR PRAKTIESE VOORBEELDE HOE U DAARAAN VOLDOEN EN DIT IN U WERKSLEWE TOEPAS: STRATEGIESE BEPLANNING EN LEIERSKAP: ONDERSTEUNING AAN DIE SKOOLHOOF T.O.V. DIE STRATEGIESE BEPLANNINGSPROSES VAN DIE SKOOL; VERMO¿ OM STRATEGIESE DOELWITTE VAN DIE ONDERWYSDEPARTEMENT IN DIE SKOOL SE VISIE EN DOELWITTE TE LAAT REALISEER; VERMO¿ OM IN ¿N GROEP SAAM TE WERK EN DIE SPAN TOT DIE BEREIKING VAN DOELWITTE TE INSPIREER; LEIDING, ADVIES, ONDERSTEUNING EN KAPASITEITSBOU VAN DIE SKOOLBESTUURSPAN; ERVARING AS ADJUNKHOOF OF DEPARTEMENTSHOOF IS ¿N STERK AANBEVELING. KURRIKULUM EN ASSESSERINGSBESTUUR: MELD POSISIE WAARIN U BETROKKE WAS BY KURRIKULUMBESTUUR; OPLEIDING EN ERVARING IN DIE BESTUUR VAN NKV (KABV, NPA, NPPPPR) IN DIE AOO BAND EN SPESIFIEK GR R TOT 3 IN DIE GRONDSLAGFASE;DEEGLIKE KENNIS EN ERVARING VAN AOO ASSESSERINGSBELEIDE; VAARDIGHEDE IN DIE BESTUUR VAN E-LEER;VERMO¿ OM UITSLAE TE ANALISEER EN TE INTERPRETER; VERMO¿ OM AKADEMIESE TEIKENS TE BEPAAL EN INTERVENSIE PROGRAMME EN VERBETERINGSPLANNE SAAM TE STEL VIR DIE VERBETERING VAN WISKUNDE EN HUISTAAL IN DIE GRONDSLAGFASE; DIE VERMO¿ OM DOELTREFFENDE STELSELS EN STRUKTURE TE VESTIG WAT SAL VERSEKER DAT GEHALTE INTERNE MONITERING EN MODERERING PLAASVIND; GRONDIGE KENNIS VAN VORDERINGS- EN PROMOSIEVEREISTES EN DIE TOEPASSING DAARVAN IN DIE GRONDSLAGFASE. FINANSI¿LE BESTUUR: MELD ROLLE EN VERANTWOORDELIKHEDE VERVUL T.O.V. FINANSI¿LE BESTUUR IN U SKOOL; KENNIS EN ERVARING VAN DIE BESTUUR VAN ¿N NIE-ARTIKEL 21 SKOOL; DIE BESTUUR VAN FUNKSIES EN ORGANISERING VAN FONDSINSAMELINGSPROJEKTE; SLUITING VAN VENNOOTSKAPPE MET BORGE EN BEMARKING VAN DIE SKOOL. ADMINISTRATIEWE EN ORGANISATORIESE VAARDIGHEDE: BESTUUR VAN ALLE AANLYN ADMINISTRATIEWE STELSELS; BESTUUR EN AFSKRYF VAN AMEUBLEMENT; BATE BESTUUR; BESTUUR VAN LOOM EN TERUGKRY DAARVAN; DEEGLIKE REKORDHOUDING VAN ALLE KURRIKULUM AANGELEENTHEDE VAN GRADE R TOT 3. MENSLIKE HULPBRONBESTUUR: BESTUUR VAN PRESTASIE-METING VAN GRONDSLAGFASE OPVOEDERS EN NIE-OPVOEDERS(PPBOS); PERSONEELONTWIKKELING EN MENTORSKAPPROGRAMME; BESTUUR VAN VERLOF; WERKSINDELING EN OPSTEL VAN WERKSBESKRYWINGS IN GRONDSLAGFASE; ERVARING VAN WERWING-EN SELEKSIE PROSESSE VAN PERSONEEL; VERMO¿ OM KONFLIK VAN PERSONEEL, LEERDERS EN OUERS TE HANTEER EN DOELTREFFEND TE BESTUUR; DIE TOEPASSING VAN DISSIPLIN¿RE PROSEDURES TEENOOR PERSONEEL EN LEERDERS. HEELSKOOLEVALUERING (HSE) EN SKOOL SELF-EVALUERING(SSE): KENNIS EN ERVARING VAN DIE BESTUUR EN KO¿RDINERING VAN HSE EN SSE; KENNIS H¿ VAN DIE SKOOL ONTWIKKELINGSPLAN(SOP); KENNIS H¿ OM SKOOLVERBETERING MONITERING TE DOEN . INTERAKSIE MET ROLSPELERS EN GEMEENSKAP SKAKELING: DIE VERMO¿ OM GOEIE MENSEVERHOUDINGE MET PERSONEEL, OUERS, LEERDERS GEMEENSKAPSBELANGEGROEPE TE VESTIG EN TE HANDHAAF; INTEGRITEIT, BETROUBAARHEID, EERLIKHEID, RESPEK EN DEURSIGTIGHEID. WETGEWING EN BELEID: BRE¿ KENNIS EN ERVARING IN DIE TOEPASSING VAN TERSAAKLIKE ONDERWYSWETGEWING EN BELEIDE. BUITEMUURSE EN KO-KURRIKUL¿RE AKTIWITEITE: VESTIGING, DEELNAME EN KO¿RDINERING VAN BUITEMUURSE EN KO-KURRIKUL¿RE AKTIWITEITE. REKENAARVAARDIGHEDE: MELD OPLEIDING, ERVARING EN TOEPASSING VAN REKENAARPROGRAMME TYDENS LESAANBIEDING.
2021-09-30